logo

SLUŽBY


Společnost má jako dominantní obor činnosti projekční práce na základě autorizace udělené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Předmětem podnikání společnosti jsou podle živnostenských listů tyto práce :
Toto dává možnost poskytnout investorovi plný sortiment služeb pro zajištění výstavby a realizaci jeho záměru.

Veškerá dokumentace je zpracovávána v digitální formě s použitím softwarového vybavení.
Výkresy ve formátu *.dwg (AutoCAD).

Dokumentace je předávána, podle zvyklostí, v tištěných vyhotoveních a současně v digitální podobě, zpravidla na CD-ROM, ve všech jejích částech.

Projektová činnost.

Firma zpracovává projektovou dokumentaci na všech stupních (pro orgány státní správy a realizaci) a ve všech profesních částech.
Specializována je na technologii papírenského průmyslu.
Jednatel společnosti: Ing. Dan Trajhan, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb.


Projektová činnost (autorizace) 

zejména v technologii papírenského průmyslu.
Dokumentace na všech stupních (studie,pro orgány státní správy,realizaci) a ve všech profesních částech (koordinace).
Inženýrská činnost při řízení a vedení projektu.

Pro svoji činnost je společnost zajištěna Pojištěním odpovědnosti za škodu autorizovaných osob u České pojišťovny, a.s.
A dalším pojištěním odpovědnosti za škodu autorizovaných osob u IPB Pojišťovny, a.s.


V působnosti jsou kompletní projektové dokumentace, tzn. :
V působnosti jsou kompletní projektové dokumentace, tzn. : Typická skladba dokumentace

Dokumentace pro územní a stavební řízení

Průvodní zpráva
Souhrnné řešení stavby
Stavební část
Požárně bezpečnostní řešení
Péče o životní prostředí
Péče o bezpečnost práce a technických zařízení při provozu
Péče o bezpečnost práce a technických zařízení při výstavbě
Výkresová dokumentace

Dokumentace pro realizaci (provedení) stavby

Technické a průvodní zprávy
Seznamy strojů a zařízení
Soupisy potrubních částí, armatur
Seznamy kabelů, prvků a výzbroje
Výkazy stavebních materiálů
Výkresová dokumentace

Dokumentace skutečného provedení stavby

Technické a průvodní zprávy
Seznamy strojů a zařízení
Soupisy potrubních částí, armatur
Seznamy kabelů, prvků a výzbroje
Výkazy stavebních materiálů
Výkresová dokumentace

Dozor v průběhu výstavby

Kompletace dokumentace pro investora

Kompletace podkladů ke kolaudaci


logo